Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 , c/o Indikina Venture, Engelbrekstplan2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 juni 2019, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 juni under adress ExeoTech Invest AB, "Årsstämma", adress se ovan, eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 20 juni 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast torsdagen den20 juni 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Årsstämma", c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2, 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av personer att justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.

15. Val av revisor.

16. Förslag till bolagsordningsändring (aktiekapital gränser, antal aktier, aktieslag).

17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.

18. Årsstämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 16, 17 och 18 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 1 356 467 679 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast den 14 juni 2019. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 16,17 och 18 samt årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 14 juni 2019. Samtidigt kommer fullständigt förslag till bemyndigande att finnas tillgängligt. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Exeotech Invest AB (publ)

Stockholm i maj 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, [email protected] 
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899