IndoKina Ventures gör nyemission och offentliggör investeringsmemorandum

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget"), som ägs till 59 % av ExeoTech Invest AB (publ), har beslutat om en nyemission av aktier. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har IndoKina Ventures idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.indokinaventures.se

IndoKina Ventures affärsidé är att investera i mindre onoterade bolag i Vietnam, Laos och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot den snabbt växande privatkonsumtionen, turismen men även exportindustrin för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög avkastning till sina aktieägare. IndoKina Ventures verksamhet bedrivs med en begränsad organisation och kostnader. En erfaren styrelse och VD i samarbete med lokala rådgivare hantera verksamheten.

Avsikten är att notera IndoKina Ventures på en reglerad marknad när Bolaget kan påvisa att affärsidén har bärkraft. Till dess är avsikten att notera Bolagets aktier på BeQuoted:s OTC-lista, en inofficiell elektronisk handelsplats.

IndoKina är en av världens snabbast växande regioner. Med en ung befolkning, stark urbanisering, snabbast växande medelklassen i Sydostasien, och en mycket fördelaktig kostnadsnivån som ger stor potential till exportindustrin förväntas den starka tillväxten fortsätta under en längre tid. Därtill uppvisar regionen nu en exceptionell tillväxt i turism.

För investerare kan det dock vara svårt att få exponering mot regionens tillväxt då existerande kapitalmarknader och därmed även fonder domineras av banker och bygg- och fastighetsbolag. IndoKina Ventures investeringsfokus är på verksamheter exponerad mot snabbt växande privatkonsumtion, turism, och exportindustri. Med detta fokus och att investeringar görs i små bolag blir IndoKina Ventures ett unikt investeringsalternativ. Risknivån är givetvis hög men så är även den potentiella avkastningen.

IndoKina Ventures har än så länge genomfört tre investeringar till ett sammanlagt värde om cirka 1,4 MSEK:

  • La Petite Epicerie International (pte) Ltd, Singapore, (ägarandel om 8 %) äger La Petite Epicerie Saigon Ltd, ett vietnamesiskt bolag som i dagsläget bl.a. producerar och säljer sylt, honung, och torkad frukt.
  • HB May Co Ltd (ägarandel 30 %) är ett skrädderi baserat i Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Saigon Natural Food Ltd (ägarandel 20 %) är en livsmedelsgrossist vars konkurrensfördel är att identifiera och verifiera livsmedelsleverantörer.

Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra ytterligare investeringar i portföljbolag, utöver de tre innehav som redan ingår i IndoKina Ventures portfölj. IndoKina Ventures avser bygga upp och utveckla en investeringsportfölj om fem till tio bolag med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall bolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 70 000 aktier, vilket vid fulltecknad emission motsvarar 4,55 MSEK före emissionskostnader och cirka 64 procent av det totala antalet aktier efter fulltecknad emission.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 65 SEK per aktie, motsvarande en pre-money-värdering av Bolagets aktier till 2,6 MSEK.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 25 maj till och med den 7 juni 2018.
  • Efter avslutad emission och när påbörjat arbete med anslutning av Bolaget till Euroclear Sweden AB slutförts kommer Bolagets aktie att upptas till handel på BeQuoteds OTC-lista, handelsplattform.
  • Vid tidpunkten för Erbjudandet uppgår IndoKina Ventures eget kapital till cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 59 SEK per aktie.
  • Styrelsen kommer vid tilldelning att ta i beaktande om tecknaren var registrerade som aktieägare i ExeoTech Invest AB (publ) per den 1 juni 2018.

KALMAR, SVERIGE, 25 maj 2018

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, [email protected]
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Styrelseordförande, [email protected]
Henrik von Essen, VD/CEO, [email protected]
IndoKina Ventures AB (publ)
Tel 070-342 05 51

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.


ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i IndoKina Ventures. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i IndoKina Ventures sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899