IndoKina Ventures AB registrerat och förvärv av innehav från ExeoTech klart

IndoKina Ventures AB, idag helägt dotterbolag till ExeoTech, och ett dedikerat investeringsbolag fokuserat på mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja vars verksamhet är exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export, är sedan den 1 februari godkänt och registrerat hos Bolagsverket.

Målsättningen för IndoKina Ventures är att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures har den 1 februari via en till ExeoTech riktad emission förvärvat ExeoTechs innehav i Saigon Natural Foods Ltd (20 %), i HB May Co. Ltd (cirka 30 %) samt ett innehav om 8 % i La Petite International (pte) Ltd, ägarbolaget till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till ett sammanlagt värde om cirka 1,1 MSEK. Utöver dessa innehav är IndoKina Ventures engagerat i bildandet av att en ny te- och kaffeproducent, baserad i Ho Chi Minh City, Vietnam, där IndoKina Ventures investering uppskattas uppgå till cirka 30 KUSD och ger en ägarandel om cirka 25 %. Det nya bolaget bildas genom att ett antal mindre befintliga verksamheter inom te och kaffe, förs samman i ett nytt bolag. Den nya verksamheten kommer därmed redan från dag ett att ha både produktion och försäljning. Därutöver pågår diskussioner med ett flertal intressanta mindre bolag i både Vietnam och Kambodja om investeringsmöjligheter.

IndoKina Ventures kommer inom kort att kunna presentera en erfaren styrelse och VD som i samarbete med erfarna lokala rådgivare skall på ett mycket kostnadseffektivt sätt hantera verksamheten. IndoKina Ventures kommer även inom kort omvandlas till ett publikt (publ) bolag och anslutas till Euroclear.

Avsikten är fortsatt att under första halvåret 2018 säkerställa en organiserad handel i IndoKina Ventures aktier för att i ett senare skede, när portföljen utökats och portföljbolagen kan uppvisa tydlig stabil tillväxt, kunna noteras på en marknadsplats. Målsättning är som tidigare också att tillse att ExeoTechs aktieägare erhåller en direkt exponering mot IndoKina Ventures.

KALMAR, SVERIGE, 2 februari 2018

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, [email protected]
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899