REGMAR

Exeotech Invest AB säljer sitt innehav i Facile &Co AB

Styrelsen meddelade i pressrelease den 9 oktober 2019 att det skall genomföras aktiviteter för att återställa bolagets finansiella styrka, marknadens förtroende, skapa intäkter samt återskapa och bygga långsiktiga värden för våra aktieägare.

Styrelsen meddelade även att de bolag som ingår kommer att genomlysas snarast för att se om dom har en tillväxtpotential som förväntas samt därigenom möjlighet att bidra med likviditet och som ett långsiktigt portföljbolag. Om de inte håller måttet kan de bli föremål för avyttring.

Vi bedömer inte att Facile & Co AB har förutsättningar för detta varför vi beslutat att avyttra vårt innehav i bolaget.

Försäljningspriset uppgår till 62 500kr. I årsredovisningen för 2017 upptogs värdet av Exeotech Invests innehav i Facile & Co AB till 2 Mkr. I kommande årsredovisning för 2018 kommer värdet att skrivas ner till 62 500kr.

Köpare är Hans-Erik Waborg

24 oktober 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 18.15 CET.


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899