REGMAR

Exeotech Invest AB (publ) Årsredovisning 2018

Idag presenteras den kraftigt försenade årsredovisningen för bolaget. Förseningen har sin grund i bla att bolaget vid några tillfällen bytt revisor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns som bilaga.

Vi lyfter här fram de viktigaste punkterna i revisionsberättelsen.

Uttalanden med avvikande mening

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ExeoTech Invest AB (publ) för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen, på grund av de betydelsefulla förhållanden som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av moderbolagets eller koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 samt inte heller av moderbolagets eller koncernens finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är inte förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" avstyrker jag att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Det finns ett stort nedskrivningsbehov i ett flertal poster vilket framgår av avsnittet "Grund för uttalanden". Detta tillsammans med de krav som finns på koncernen och moderföretaget från företagets borgenärer och leverantörer tyder det på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Förvaltningsberättelsen, de finansiella rapporterna (och tillhörande noter) upplyser inte tillräckligt tydligt om detta förhållande.

Uttalanden med avvikande mening

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ExeoTech Invest AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" avstyrker jag att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" avstyrker jag att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

245 utbetalningar om totalt 936 tkr rubricerade "SL Delbetalning" återfinns på bankkontoutdraget vilka bedöms avse utbetalningar till styrelseledamot och tidigare vd Fredrik Nygren. Betalningar ser ut att vara gjorda till ett svenskt bankkonto, men avse delbetalningar till ett på Tuvalu registrerat företag Swedish Lloyd LTD (Org. Nr. 004534-1450). Vissa banktransaktioner har inte bokförts separat utan tillsammans med andra betalningar.

Ytterligare utbetalningar till 47 utländska bankkonton om totalt 827 tkr har återfunnits där bokföringsunderlag saknas eller är bristfälliga, vissa utbetalningar avser "Consulting fee", och har som enda underlag en betalningsspecifikation från bank eller saknar helt underlag.

Dessa transaktioner kan utgöra otillåtna värdeöverföringar och de betalningar som gjorts med benämning "SL Delbetalning" kan utgöra förbjudna lån. Detta står i strid med företagets interna riktlinjer och attestrutiner. Beloppen är väsentliga och kan ha skadat företaget och koncernen.

Anmärkningar

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Under året har skatt och avgifter inte betalats i rätt tid eller till rätt belopp. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen.

I posten kortfristiga fordringar återfinns en fordran på tidigare styrelseledamöter, dessa avser regressfordringar som inte är betalda, detta kan vara i strid med låneförbudet i Aktiebolagslagens 21 kap. Beloppet uppgår till 4,4 miljoner.

I det fall det egna kapitalet har kommit att understiga hälften av aktiekapitalet, har styrelsen en skyldighet att, enligt ABL kap 25 §13, upprätta en kontrollbalansräkning. Någon kontrollbalansräkning har inte upprättats inom rimlig tid vilket föranleder anmärkning.

STOCKHOLM, SVERIGE, 23 december 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 09 00 CET.


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899