Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 76 procent och Euroafrica Digital Ventures tillförs cirka 0,73 MSEK

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission i december 2022. Totalt nyttjades 4 840 837 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 76 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 4 840 837 aktier till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Euroafrica cirka 0,73 MSEK före Emissionskostnader.

Delar av styrelsen i Euroafrica nyttjade teckningsoptioner av serie TO2 i enlighet med följande:

Namn

Roll i Euroafrica

Antal TO2

SEK

Andel av pro rata

Andel av erbjudandet

Peter Persson*

Styrelseordförande och medgrundare Social Media Lab

1 576 564

236 485

100%

24,90%

Fredrik Holmström*

Styrelseledamot och medgrundare Social Media Lab

420 882

63 132

100%

6,60%

Emelie Smidt*

Styrelseledamot och medgrundare Social Media Lab

725 272

108 791

100%

11,40%

Totalt

2 722 718

408 408

43,00%


* Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 via bolag

Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 0,15 SEK.

Interimsaktier
Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Euroafrica med 4 840 837 aktier, från 31 677 752 till 36 518 589 aktier. Aktiekapitalet ökar med 193 633,48 SEK, från 1 267 110,08 SEK till 1 460 743,56 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO2 uppgår utspädningen till cirka 13,3 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen nedans försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2023 kl 22.00 CEST.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: [email protected]

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 703862497

Euroafrica Digital Ventures AB
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission