Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB är idag, den 26 september 2023

Idag, den 26 september 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie  TO2 i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 pågår till och med den 29 september 2023. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,15 SEK per aktie. 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2

Nyttjandeperiod: 18 september 2023 - 29 september 2023 Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie av serie TO2

Emissionsvolym: 6 335 550 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 6 335 550 aktier och Euroafrica Digital Ventures kan tillföras som högst cirka 0,95 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 26 september 2023

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 253 422,00 SEK, från 1 267 110,08 SEK till 1 520 532,08 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 6 335 550 aktier, från 31 677 752 till 38 013 302 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 16,7% procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 september 2023, alternativt avyttras senast den 26 september 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO2 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 29 september 2023.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com och på Mangolds webbplats, https://mangold.se/.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB Tel: +46 8 5030 1595
E-post: [email protected]  

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 703862497

Euroafrica Digital Ventures AB (publ):
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission