Kommuniké från årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

Årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ), 556971-0188, ("Bolaget") ägde rum idag den 1 juni 2023 på Skeppsbron 34. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Dispositioner beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2022 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter;
  • ett styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget med
  • 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter;
  • revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning;
  • omvälja Johan Nordin, Peter Persson, Fredrik Holmström, Emelie Smidt, Robert Carlén och Josefine Hamilton som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024 och att välja Johan Nordin till styrelseordförande; och
  • utse det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB till Bolagets revisor för tiden till nästkommande årsstämma.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen, innebärande att Bolagets aktiekapital ska lägst uppgå till 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor, samt att antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Nyemission av aktier skall också ske enligt marknadsmässiga villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission