REGMAR

Euroafrica offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som styrelsen beslutade om den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen avslutades den 13 december 2022 och har tecknats till totalt 75,0 procent där cirka 63,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 5,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 5,9 procent tecknades av emissionsgaranter.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 december 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 3 167 775 units har tecknats, vilket motsvarar 75,0 procent av Företrädesemissionen. 2 693 221 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 63,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 226 737 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 5,4 procent av Företrädesemissionen och 247 817 units tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 5,9 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i företrädesemissionen består av sex (6) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget tecknades således 19 006 650 nya aktier och 6 335 550 teckningsoptioner av serie TO2.

 

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 0,3 MSEK avser kvittning av en utestående fordran. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 4,8 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

 

Kommentar från Peter Persson, VD

"Denna nyemission har möjliggjorts genom ett betydande intresse från våra befintliga aktieägare, detta i en marknad som är betydligt tuffare än för bara några månader sedan. Det är glädjande och ger oss förstärkta finansiella muskler vilket gör att vi kan fortsätta resan mot lönsamhet"

 

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 23 november 2022 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Samtliga teckningar avseende units med och utan företrädesrätt har erhållit tilldelning.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 19 006 650 från 12 671 102 aktier till 31 677 752 aktier, och aktiekapitalet ökar med 760 266,00 SEK, från 506 844,08 SEK till 1 267 110,08 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 60,0 procent av röster och kapital i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 6 335 550 aktier, från 31 677 752 aktier till 38 013 302 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 253 422,00 SEK, från 1 267 110,08 SEK till 1 520 532,08 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om ytterligare högst 16,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

 

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 14 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,75 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.

 

Handel tecknade units ("BTU")

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 1, 2023.

 

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, Mangold Fondkommission och medlemmar i styrelse och ledning lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Euroafrica i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare upplysningar:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB
Mail: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 440 24 98

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2022-12-14 2022 kl. 20.50 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. För mer information, gå in på www.euroafricadigitalventures.com.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Euroafrica inom någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom Prospektet.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission