Euroafrica Digital Ventures redovisar bokslutskommuniké för 2022

Stockholm den 23 februari 2023. 

Euroafrica Digital Ventures redovisar bokslutskommuniké för 2022

Fjärde kvartalet (oktober - december 2022)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 7,2 (7,0) MSEK
 • Rörelseresultat (EBITDA) för fjärde kvartalet uppgick till -4,4 (-2,8)  MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för fjärde kvartalet uppgick till -6,8 (-4,1)  MSEK
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,46 (-0,55)  SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,8 (12,1) MSEK
 • Goodwillavskrivningar uppgick för fjärde kvartalet till ca 1,2 MSEK

Helåret (januari - december 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,3 (23,5) MSEK
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -15,6 (-8,5)  MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -23,3 (-12,8)  MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,78 (-1,69)  SEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,8 (12,1) MSEK
 • Goodwillavskrivningar uppgick till ca 4,7 MSEK 

Väsentliga händelser under perioden

 • Utsett Mangold Fondkommission som likviditetsgarant för bolagets aktie
 • Byte av Certifierad Advisor till Mangold Fondkommission
 • Ingått avtal med en leverantör av e-handelsprodukter som ska lanseras under varumärket Kupatana och blir den första e-handelssatsningen för Kupatana
 • Beslut från Nasdaq disciplinnämnd ålägger bolaget vite om fem årsavgifter motsvarande 525 000 SEK
 • Bolagets styrelse beslutade om en företrädesemission av units om ca 12,7 MSEK
 • Kupatana skriver avtal med ledande östafrikanskt influencer-nätverk
 • SocialMediaLab tecknar avtal med Nya Boendet
 • SaaS verksamheten Social Content flyttas till ett nystartat dotterbolag 
 • Kupatana gör en nyckelrekrytering och anlitar en ny säljchef med start Q1 2023
 • Due diligence perioden för avsiktsförklaringen med Bongo5 förlängd

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Socialmedialab Nordic AB tecknar avsiktsförklaring för att genomföra en strategisk strukturaffär med TBS Mediabyrå AB
 • Socialmedialab Nordic AB signerar bindande avtal med TBS Mediebyrå AB
 • Lotta Tjulin Thörnqvist utses till ny koncern VD
 • Kupatana blir officiell lanseringspartner i Afrika för den svenska kryptobörsen Bluedot Crypto

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Lotta Tjulin, VD, Euroafrica Digital Ventures AB (publ)
E-post: [email protected]  
www.euroafricadigitalventures.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsförings- kampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission