Euroafrica Digital Ventures har genomfört en riktad nyemission om cirka 11 miljoner SEK

Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 981 980 aktier till ett urval av professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 11 miljoner SEK.

Kapitaltillskottet om cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till expansionen av Kupatana i Östafrika som innefattar en större organisation, förvärv av ny teknologi och vidareutveckling samt att finansiera det av Bolaget och Careplatform Sweden AB ("Careplatform") startade joint venture-bolaget som offentliggjordes tidigare idag.

Nyemission

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 11 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och innebär en emissionsrabatt om cirka 20 procent jämfört med den 20-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP), vilket Bolaget bedömer är marknadsmässigt för denna typ av transaktion.

Anledningen till att den Riktade Nyemissionen har genomförts, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den ger möjlighet för Bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare. Vidare syftar den Riktade Nyemissionen till att finansiera Bolagets förvärv av teknologin till Babasells plattform samt expansionsplaner och finansiering av det startade joint venture-bolaget.

Efter den Riktade Nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 12 084 117 och aktiekapitalet ökar med 3 646 843,20 SEK till 22 234 775,67 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 16 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen.

Motiv

Kapitaltillskottet om totalt cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till att finansiera verksamhets- och geografisk expansion av Kupatana i Östafrika. I samband med att Kupatana och Zoomtanzania går ihop ska organisation, lansering och marknadsföring ökas för att säkra en hållbar tillväxt. Bolaget gör även stor satsning på digital vård i Afrika genom ett joint venture-bolag tillsammans med Careplatform Sweden AB.

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica kommenterar

"Kupatana har vuxit det senaste halvåret i form av annonser och trafik och genom förvärvet av Zoomtanzania får Bolaget en tydlig marknadsdominans som vi vill utnyttja genom att erbjuda en plattform som ger större upplevelse, effektivare möjligheter att köpa och sälja, fler intäktsströmmar och större säkerhet i de monetära transaktioner som förväntas öka. Med förvärvet av en modern teknologi och en rekrytering av en erfaren person från branschen med stationering i Östafrika står vi inför en spännande tillväxtresa.

Genom att starta ett joint venture-bolag tillsammans med Careplatform där teknik, kunskap och erfarenhet finns för digital vård ser vi en stor möjlighet på den afrikanska marknaden. Vården genomgår globalt nu de största förändringarna på lång tid och digital vård har vuxit kraftigt i Sverige, EU och USA. Vården på den afrikanska marknaden har stor potential att effektiviseras genom digitala verktyg och vi ser fram emot att bygga detta bolag gemensamt med Östafrika som de första marknaderna."

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Euroafrica i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Offentliggörande av information

Denna information är information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 19.00.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission