Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab tecknar avsiktsförklaring för att genomföra en strategisk strukturaffär med TBS Mediebyrå AB

Stockholm den 11 januari 2023

 

Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica" eller "Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("SML") har idag tecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med TBS Mediebyrå AB ("TBS"). Avsiktsförklaringen innebär att SML ingår exklusiva förhandlingar med TBS om en inkråmsöverlåtelse genom vilken TBS i huvudsak tar över SMLs personal och kunder för en kontant köpeskilling om 4 500 000 SEK ("Överlåtelsen"). Avsiktsförklaringen innebär att digital media som köps på uppdrag av TBS kunder de närmaste fem åren kommer att gå igenom SMLs SaaS plattform Social Content. Årsvolymen på betald media som har gått genom plattformen har historiskt varit cirka 15 miljoner kronor, men parternas förväntan är att mediavolymen framåt kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kronor per år. Enligt avsiktsförklaringen ska SMLs ersättning motsvara fem (5) procent baserad på all mediavolym som handlas genom plattformen ("Samarbetet"). SML och TBS avser ingå bindande avtal om Överlåtelsen respektive Samarbetet i februari 2023. Den finala inkråmsöverlåtelsen är vilkorad av nödvändiga fackliga förhandlingar i samband med flytten av SMLs anställda till TBS.

Euroafricas dotterbolag SML har samarbetat med TBS i över tio år och TBS handlar redan idag digital media genom SMLs SaaS plattform Social Content. Avsiktsförklaringen är ett naturligt steg för Euroafrica att renodla koncernens verksamhet med ett tydligt fokus inom Tech och för TBS att konsolidera och växa kundbasen och få in kompetent personal, däribland Fredrik Holmström och Emelie Smidt vilka båda är styrelseledamöter i Euroafrica. Genom Överlåtelsen kommer totalt 14 anställda att flyttas från Euroafrica till TBS, tillsammans med ett trettiotal aktiva kundrelationer.

 

Enligt avsiktsförklaringen ska Samarbetet ske på icke-exklusiv basis vilket innebär att SML fortsätter att vidareutveckla plattformen till den internationella mediamarknaden. SML kommer fortsätta att arbeta med kunderna ClearOn, Property & Partners m.fl.

 

Strukturaffären är ett led i Euroafricas långsiktiga plan att skala upp och öka fokus mot att sälja SaaS plattformens tjänster till flera mediebyråer i Sverige och Norden. Euroafrica har även påbörjat arbetet att integrera och erbjuda mikromarknadsföring till Kupatanas kunder i Tanzania.

 

Om SML

Social Media Lab Nordic AB är en konverterings- och resultatdriven digitalbyrå med fokus på analys och strategi samt planering och genomförande av digital annonsering samt sökmotoroptimering. Byrån är kanaloberoende och jobbar över samtliga digitala plattformar så som exempelvis Facebook, Instagram, Google, Tiktok och Snapchat. Social Media Lab var en av de första aktörerna med inriktning på sociala medier som grundades i Sverige, och med över 13 år erfarenhet har bolaget hjälpt några av världens största B2B och B2C bolag att lyckas online.

 

Om TBS Mediebyrå

TBS Mediebyrå AB är en oberoende mediebyrå med egna kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Bolaget som varit verksamt sedan 1991 har som ambition att erbjuda marknadens bästa mediebyråtjänst för annonsörer med Sverige som huvudmarknad och som vill växa. TBS omsatte 228 MSEK år 2021 och hade per den 31 december 2021 16 medarbetare.

 

 

Peter Persson, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar:

 

"Även om det inte finns några volymgarantier så skapar affären en unik möjlighet att öka fokus och lägger en grund för en framtida tillväxtresa. Att vi har arbetat med TBS under en sådan lång tid och att Fredrik Holmström och Emelie Smidt går över till TBS ger goda förhoppningar om en positiv utveckling för Social Content. Vi kommer att kunna fokusera på att utveckla våra tjänster till en betydligt större marknad och samtidigt fortsätta att erbjuda synergier till vårt andra dotterbolag Kupatana."

 

 

Olle Borgstav, VD för TBS Mediebyrå kommenterar:

 

"Vi har jobbat länge med Social Media Lab och Social Content. Vi fortsätter att använda Social Content för de kunder som kommer till oss genom Social Media Lab men kommer även att använda SaaS tjänsten för våra befintliga kunder. Vi har redan sett fördelarna med SaaS plattformen i form av resultat för våra kampanjer med även den stora tidsvinst som tjänsten erbjuder. Marknaden för konsultbyråer håller på att konsolideras och vi ser detta som ett naturligt steg"

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 704402498

 

Offentliggörande av information

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2023 kl. 12.55 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

 

Viktig information

 

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Euroafrica Digital Ventures AB (publ)s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Euroafrica Digital Ventures AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Euroafrica Digital Ventures AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission