REGMAR

Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet (juli - september 2021)

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

Första nio månaderna (januari - september 2021)

Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

rörelse och tillväxttakt

Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.

VD har ordet

Bolaget skruvar upp tillväxttakten för Kupatana i Tanzania. Vi har tagit några strategiska viktiga steg genom att förvärva en andra generationens köp- och säljplattform där e-handelslösningar erbjuds. Plattformen kommer att erbjuda en mängd nya tjänster som inte bara gör tjänsterna mer "sticky" utan våra användare kommer att få en mycket större och effektivare köp- och säljupplevelse och Bolaget kommer att ha fler intäktsströmmar. Med detta förvärv så sparar vi både tid och pengar. Vi har också skrivit på förvärvsavtalet för Zoomtanzania och när både Kupatanas och Zoomtanzanias databaser migreras in vår nya plattform så kommer vi få en tydlig marknadsdominans i Tanzania. Antal annonser och trafiken ökar direkt i och med sammanslagningen. Samtidigt som vi säkerställer den tekniska sidan så har vi anställt Sammy B. Abla, en svensk professionell med mer än 10 års erfarenhet att driva digitala marknadsplatser. Sammys erfarenhet är från stora framgångsrika bolag som Avito, Jumia och Rocket Internet och han kommer att bo och verka i Östafrika. När vi lanserar den nya plattformen kommer vi genomföra en nationell marknadsföringskampanj i TV/radio och genom influencer-marknadsföring tillsammans med vår mediepartner Swahili Digital Ltd.

Euroafrica har bla som affärsidé att lansera framgångsrika digitala verksamheter i Norden på tillväxtmarknader i Afrika. Tillsammans med Careplatform Sweden AB kommer vi att erbjuda digital vård på de afrikanska marknaderna. Det finns ett stort behov att effektivisera primärvården i Östafrika och med deras erfarenhet och en redan utvecklad teknisk plattform startar vi ett Joint venture bolag. Euroafrica investerar 2 MSEK och bolaget kommer att anställa en erfaren person från vårdbranschen med etablerade kontakter i Östafrika. Marknaden är stor och vi ser en enorm potential i detta affärsområde.

Vi ser en fortsatt positiv trend där Social Media Lab ökar försäljningen jämfört med kvartalen från 2020. Det är en ökad aktivitet från befintliga kunder, nya större kunder kommer in vilka är tecken på en återhämtning från effekterna av pandemin. Sommarmånaderna är dock alltid perioden med minst kundaktivitet. Försäljningen ökade under tredje kvartalet med 12% i jämförelse med samma period förra året men resultatet påverkades något negativt pga att vi har avslutat permitteringsstödet. Vi har lagt en bra grund för sista kvartalet som ser ut att bli det bästa kvartalet för året. Social Media Lab har bla fått in Melanders Group och Bonnierförlagen som kunder vilket är mycket glädjande. Varje ny kund Social Media Lab får blir också licenskund till Social Content som förenklar kampanjerna och ger bättre resultat.

Det strategiska avtalet vi har med ClearOn har nu gått "live" med en första testkampanj för Dafgårds. Med de positiva resultaten från kampanjen introducerade ClearOn tjänsten till alla sina kunder på sitt stora årliga event, och därefter påbörjat att marknadsföra och sälja tjänsten. Nästa projekt är en kampanj för Libresse och flera andra kunder är på väg in.

För att möjliggöra investeringarna och ta bolaget till nästa steg har Euroafrica säkerställt finansiering, genom den nyligen riktade nyemissionen om 11 MSEK före finansieringsomkostnader.

Sammanfattningsvis står vi inför ett mycket intressant 2022. En nyckelrekrytering för Kupatana med placering i Östafrika, förvärv av en andra generationens tekniska plattform med fler intäktsströmmar, en konsolidering av Kupatana och Zoomtanzania som ger en tydlig marknadsdominans och finansiella resurser att driva marknadsföringskampanjer i TV och radio samt att bygga ut organisationen i samband med introduktionen av e-handelslösningar. Vi har också planer att expandera verksamheten till Kenya. Vi ger oss in i digital vård med en SaaS plattform på en marknad med stora behov av effektivisering. Social Media Lab går mot ett bra sista kvartal och det strategiska avtalet med ClearOn har påbörjats och som vi tror kommer att succesivt öka. Vi står också inför en lansering av Social Content på en global marknad.

Vi fortsätter att titta på ytterligare strategiska förvärv som stärker våra affärer och tillväxt i existerande och nya marknader.

Philip Ebbersten, VD

Verksamheten

Euroafrica Digital Ventures i korthet

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

Verksamhetens utveckling

Euroafrica ingick en avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent i Tanzania. Bolaget ser positivt på affären då sammanslagningen av Kupatana och Zoomtanzania kommer inte bara öka trafik, annonser och användare utan kommer att öka vår ledande position på marknaden ytterligare och möjliggöra en accelererad tillväxt även på intäktssidan.

Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som utvecklar i Social Content. Euroafrica har nu ökat hastigheten i utvecklingen som leds, planeras och kvalitetssäkras av CTO Daniel Marklund.

I vårt avtal med ClearOn om att distribuera kupongkampanjer via SnapChat och andra sociala mediekanaler är utvecklingen klar kring modulen i SaaS plattformen Social Content. Projektet gick live i september med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt utfall.

Social Media Lab kom ur sitt tuffaste kvartal med en försäljningsökning på ca 12% jämfört med samma kvartal 2020. I kombination med lägre kundaktivitet under sommarmånaderna och att vi avslutade permitteringsstödet från pandemitiden så påverkades kvartalet negativt.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Bolaget gör en stor satsning på Kupatana i Tanzania. Euroafrica har skrivit avtal om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania. De båda plattformarna tillsammans kommer ge en tydlig marknadsdominans och tillsammans med en förvärvad andra generationens marknadsplatsplattform och nyckelrekryteringen av Sammy B. Abla skruvar bolaget upp tillväxtmålen för 2022. Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med mediebyrån Swahili Digital i Tanzania som hjälper med lansering av Kupatana och Zoomtanzania med den nya plattformen.

Euroafrica har som uttryckligt mål att ta framgångsrika digitala koncept och lansera dem på tillväxtmarknader i Afrika. Bolaget ska tillsammans med Careplatform Sweden AB introducera digital vård i Afrika. Det finns stora behov att effektivisera primärvården i Östafrika och bolaget ser en enorm potential. Tillsammans startas ett Joint venture bolag (Africare AB) där Euroafrica går in med 2 MSEK och Careplatform går in med teknisk plattform och know-how. Initialt har Euroafrica 51% av det gemensamma bolaget.

Social Media Lab fortsätter att öka sin försäljning och bolaget ser ut att gå mot sitt starkaste kvartal för året. Högre kundaktivitet bland befintliga kunder och flera nya kunder på väg in. Bolaget ser också ett stort intresse för det strategiska samarbetet med ClearOn för kupongdistribution i sociala medier där Social Content står för tekniken och Social Media Lab för marknadsföringen i de fall kunderna väljer det. Efter en framgångsrik testkampanj med Dafgårds och introduktionen av tjänsten på ClearOns årliga kundevent är försäljning och marknadsföring igång. Nästa kampanj är med Libresse och flera andra på väg in. I takt med att flera projekt genomförs kommer fler kunder se möjligheterna att genomföra kupongdistribution i sociala medier samt att vi samlar mer data om kampanjerna och kan bli effektivare i marknadsföringen.

Euroafrica genomförde en riktad nyemission om 11 MSEK före finansiella omkostnader. 1 981 980 aktier emitteras. Finansieringen möjliggör investeringarna och expansionsplanerna.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021 lämnas den 24 februari 2022

Årsredovisning 2021 lämnas den 10 maj 2022

Delårsrapport för perioden januari - mars 2022 lämnas 26 maj 2022

Årsstämma 2022 hålls den 3 juni 2022

Delårsrapport för perioden april - juni 2022 lämnas 25 augusti 2022

Delårsrapport för perioden juli - september lämnas 24 november 2022

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 lämnas 23 februari 2023

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Venturas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 8.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission