REGMAR

Delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet (januari - mars 2021)

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5,2 MSEK

Rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -0,7 MSEK

Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet uppgick till -1,1 MSEK

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,17 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11,4 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget förvärvade 100% av Social Media Lab Nordic AB genom ett sk omvänt förvärv

Sammanläggning av aktier genomfördes med 20 aktier till 1

En publik nyemission genomfördes om 20 MSEK.

Kostnader av engångskaraktär kopplade till notering och emission uppgick under perioden till ca 1,5 MSEK

Bolagets aktie blev godkänd för listning på Nasdaq First North

Bolagets digitala marknadsplats Kupatana i Tanzania har vuxit i antal annonser och användare

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget registrerade nyemissionen och fick ytterligare 800 kvalificerade aktieägare

Första handelsdag på Nasdaq First North var 6 april 2021

Ett strategiskt avtal med ClearOn skrevs för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content

Bolaget anställde en ny CTO

Bolaget har erhållit de första licenskunderna till Social Content

Bolaget arbetar med att utveckla den nya plattformen för den digitala marknadsplatsen Kupatana i Tanzania

Social Media Lab anställer flera nyckelpersoner för att möta efterfrågan

Bolaget tittar aktivt på strategiska förvärv

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 08.45 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission