REGMAR

Delårsrapport för andra kvartalet 2021

Andra kvartalet (april - juni 2021)

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,8 MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar för andra kvartalet uppgick till -2,5 MSEK

Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till - 3,8 MSEK

Resultat efter skatt och avskrivningar för andra kvartalet uppgick till -3,8 MSEK

Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,38 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11,3 MSEK

Halvår (januari - juni 2021)

Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 12,0 MSEK

Rörelseresultat före avskrivningar för halvåret uppgick till -3,3 MSEK

Rörelseresultat för halvåret uppgick till -4,9 MSEK

Resultat efter skatt och avskrivningar för halvåret uppgick till -5,0 MSEK

Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,76 SEK

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11,3 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

Social Media Lab ökade omsättning med drygt 35% jämfört med andra kvartalet 2020 och drygt 25% jämfört med första kvartalet 2021

Kostnader av engångskaraktär kopplade till notering och emission uppgick under perioden till ca 700 KSEK

Bolaget har fortsatt investerat i tillväxtstrategin för Kupatana och Social Content

Kupatana ökade trafiken med över 100% och annonsinflödet har ökat med drygt 50% jämfört med första kvartalet 2021

Bolaget arbetar med att utveckla den nya plattformen för den digitala marknadsplatsen Kupatana i Tanzania

Bolaget tecknade ett strategiskt avtal med ClearOn för att nyttja SaaS plattformen Social Content

Modulen i Social Content för att driva ClearOns kupongkampanjer i sociala medier är färdigställt men lanseringen är försenad då nödvändiga kopplingar till de sociala media kanaler ännu inte är tillgängliga

Bolaget erhöll de första licenskunderna till Social Content

Bolaget har tittat aktivt på strategiska förvärv

Goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till ca 1,2 MSEK

Bolaget registrerade nyemissionen och första handelsdag på Nasdaq First North var 6 april 2021

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har skrivit en avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

Bolaget har skrivit avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer kostnadseffektiv utveckling av våra två plattformar, Social Content och Kupatana. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

I takt med högre utvecklingstempo räknar Bolaget med att kunna lansera en betalversion av Social Content i fjärde kvartalet 2021. Versionen kommer innehålla delar av Social Contents funktionalitet och vara möjlig att prenumerera via betalkort. Det innebär att Bolaget kan nå en global marknad snabbare med en första enklare version av programvaran

ClearOn projektet beräknas att testas i början på september och därefter börja säljas av ClearOn i större skala till sina kunder

I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

Social Media Lab anställer flera medarbetare

Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets rörelse och tillväxttakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.45 CET.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures


Om Euroafrica

Webbplats
www.euroafricadigitalventures.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Euroafrica via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EURA ISIN-kod SE0015660345 Certified Adviser Mangold Fondkommission