REG

Emplicure utser valberedning

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför stämman i april 2022. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.

Valberedning inför årsstämma 2022

  • Henrik Didner, för Monesi Förvaltnings AB
  • Peyman Pournouri
  • Sten Wranne, för Deseven Capital AB
  • Thomas Lundqvist (styrelseordförande i Emplicure AB)

Valberedningen företräder 53,1 % av rösterna i bolaget

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska i korthet bereda och till årsstämman lämna förslag avseende:

  • Förslag till val av styrelse
  • Förslag till val av styrelseordförande
  • Förslag till val av revisor
  • Förslag till styrelsens och revisorernas ersättning

Kontakt med valberedningen

Enskilda aktieägares förslag angående ovanstående punkter kan framföras via email till styrelsens ordförande Thomas Lundqvist ([email protected]).

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-mail [email protected].

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom keramiska biomaterial. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com


Om Emplicure

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. 

Webbplats
www.emplicure.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Emplicure via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn EMPLI ISIN-kod SE0015812391 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Håkan Engqvist VD [email protected]