REGMAR

Doxa erhåller Nasdaqs godkännande efter förnyad granskning och offentliggör bolagsbeskrivning

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") erhöll i dag Nasdaq Stockholms ("Nasdaq") godkännande efter förnyad granskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq bedömt att Doxa, genom beslut att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen och ingå avtal om förvärv, genomgått en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Doxa offentliggör i samband med detta en bolagsbeskrivning.

Doxa har, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 26 april 2021, beslutat att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen. Under hösten 2021 har Bolaget ingått och offentliggjort avtal avseende förvärv av och investeringar i fastighetsbolag, bland annat följande. Den 9 september 2021 offentliggjorde Doxa att Bolaget tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av kvarteret Malmö Arena. Aktieöverlåtelseavtal ingicks och offentliggjordes den 30 november 2021. Den 11 oktober 2021 offentliggjorde Doxa att Bolaget tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av Sundsbron Fastighets AB. Aktieöverlåtelseavtal ingicks och offentliggjordes den 3 december 2021.

I enlighet med Doxas pressmeddelande den 15 november 2021 anses Doxa efter ovannämnda avsiktsförklaringar, enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk, ha genomgått en så kallad genomgripande förändring. Mot denna bakgrund har Nasdaq genomfört en förnyad granskning av Doxa i syfte att säkerställa att bolaget fortsatt uppfyller noteringskraven.

Nasdaq har i dag lämnat besked om att Doxa fortsatt uppfyller noteringskraven och godkänt att Doxas aktier fortsatt handlas på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet är endast villkorat av att den bolagsbeskrivning som Doxa tagit fram i samband med den förnyade granskningen offentliggörs. Bolagsbeskrivningen finns att tillgå på följande länk: https://www.doxa.se/aktieprospekt

Bolaget kommenterar:

- Att vi nu fått Nasdaqs godkännande efter den förnyade granskningen bekräftar det gedigna arbete som Doxa bedrivit under det senaste halvåret för att addera fastighetsverksamheter till bolaget. Nu kan vi genomföra de tillträden som varit villkorade av godkännandet. Dentalverksamheten ges samtidigt fortsatt spännande möjligheter i denna nya konstellation. Sammantaget ser vi väldigt goda förutsättningar för ökat värde för Bolagets aktieägare, säger Greg Dingizian, styrelseordförande i Doxa.

Godkännandet innebär att tillträde av förvärven av Sundsbron Fastighets AB och Malmö Arena kan slutföras enligt kommunicerad tidplan (senast den 30 december 2021 respektive senast den 28 februari 2022).

Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare och Redeye AB har varit Certified Adviser till Doxa i granskningsprocessen.

För mer information, vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande

Tel: 0733-984000

Email: [email protected]

Denna information är sådan som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2021, klockan 13:00 CET.

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB