REG

DELTAGARE I DOXAS INCITAMENTSPROGRAM 2018/2022 TECKNAR AKTIER

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") meddelar idag att deltagarna i Bolagets incitamentsprogram 2018/2022 har valt att utnyttja möjligheten att teckna aktier i Doxa.

Den 11 december 2018 beslutade den extra bolagsstämman i Doxa att införa ett incitamentsprogram bestående av tecknings- och personaloptioner ("Incitamentsprogrammet") för Bolagets dåvarande verkställande direktör, Bolagets dåvarande COO och Bolagets dåvarande CFO ("Deltagarna").

Inom ramen för Incitamentsprogrammet emitterades 714 826 teckningsoptioner av serie 2018/2022 (A) och 714 826 personaloptioner till Deltagarna. Vidare emitterades 714 826 teckningsoptioner av serie 2018/2022 (B) till Bolagets dotterbolag Doxa Dental AB, för säkerställande av leverans av aktier i personaloptionsprogrammet. Rätt att teckna aktier i Bolaget med stöd av personaloptioner förutsatte, enligt villkoren för Incitamentsprogrammet, att Deltagaren fortsatt var anställd inom koncernen vid tiden för utnyttjandet. Eftersom Bolagets dåvarande CFO och dåvarande COO avslutat sina anställningar har dessas personaloptioner förfallit. Bolagets dåvarande verkställande direktör kvarstår i anställning i Bolagets dotterbolag och har innehaft och utnyttjat 344 826 personaloptioner.

Varje tecknings- och personaloption kom efter omräkning att berättiga till teckning av 1,6 aktier till teckningskursen 1,60 kronor. Deltagarna har nu, med stöd av tecknings- och personaloptionerna i Incitamentsprogrammet, tecknat sig för sammanlagt 1 695 443 nya aktier i Doxa. Följaktligen tillförs Bolaget 2 712 708,80 kronor. Antal aktier i Doxa kommer uppgå till 295 091 953 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 147 545 976,50 kronor efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Ökningen av antalet aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 klockan 12.00.

Victor Persson, VD                                                      
Telefon: 0702-586375                                                  
E-post: [email protected]                               

Patrik Melin, CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB