REGMAR

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2, 1 APRIL - 30 JUNI, 2021

Dental verksamheten:

"Med en huvudmarknad som börjar återgå till det normala och lanseringen av våra två nya produkter känner vi att möjligheterna för att fortsätta på vår tillväxtresa som vi började innan pandemin startade nu är inom räckhåll." säger Henrik Nedoh, VD på Doxa.

Fastighetsverksamheten:

"Intresset för att göra affärer med Doxa är tämligen stort och vi har redan nu ett stort affärsflöde att bearbeta. Jag ser med stor spänning och ödmjukhet fram emot den resa som vi nu har påbörjat." säger Greg Dingizian, Styrelseordförande

ANDRA KVARTALET (KONCERNEN)

· Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 3,9 MSEK (0,7), vilket motsvarar en återgång till försäljningsvolymerna före Covid

· Bruttomarginalen för det andra kvartalet uppgick till 64 (131) procent som föregående år påverkades av upplösning av garantireserv

· Andra kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,4 MSEK (-4,1)

· Koncernens kassaflöde för det andra kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (1,1)

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Doxa beslutade att addera verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen

· Bolaget genomförde en riktad nyemission om 80 MSEK

· Bolaget beslutade att genomföra en företrädesemission om 126 MSEK

· Doxa höll årsstämma den 11 juni, 2021 och valde in Greg Dingizian som styrelsens ordförande och Per Ekelund som styrelseledamot samt omval av Ingrid Atteryd Heiman, Christian Lindgren och Jonas Ehinger

· Lansering av en ny produkt - Ceramir® Protect LC i USA

HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

· Emissionslikvider om totalt 206 MSEK erhölls

· Ny CFO Niclas Lundin rekryterades

Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.doxa.se/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Doxa Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB