REGMAR

DOXA PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2023: KRAFTIG TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV OCH TILLTRÄDE AV SERNEKE GROUP

  • Förvärv och tillträde av Serneke Group AB, anskaffningsvärde uppskattas till 864,4 mSEK och eget kapital i Serneke uppgick till 2 243,5 mSEK
  • Efter omvärdering är Doxas innehav i Serneke upptaget till ett värde om 1 070,3 mSEK, där entreprenadverksamheten uppskattas utgöra ca 150 mSEK
  • 1,7 % NAV-tillväxt per aktie
  • Periodens resultat uppgick till 213,7 mSEK (90,8)
  • Värdeutveckling portföljinnehav 236,4 mSEK
  • Ökat antal aktieägare från 5 858 till 10 349 st

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 2 871,1 mSEK (1 946,2), vilket motsvarar 6,30 SEK per aktie (6,63).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2 785,4 mSEK (1 860,4), vilket motsvarar 6,11 SEK per aktie (6,34).

Rörelsens intäkter apr-jun uppgick till 237,7 mSEK (96,5), ökningen utgörs av positiv värdeutveckling på portföljinnehav. Aktieinnehavet i Serneke har värderats upp med 247,0 mSEK efter tillträdet. Övriga fastighetsrelaterade innehav har värderats ner med 10,6 mSEK. Rörelsens intäkter jan-jun uppgick till 216,8 mSEK (97,0).

Rörelsens kostnader apr-jun uppgick till 28,3 mSEK (6,0), ökningen beror i allt väsentligt på kostnader hänförliga till förvärvet av Serneke. Rörelsens kostnader jan-jun uppgick till 38,9 mSEK (20,5).

Periodens resultat apr-jun uppgick till 213,7 mSEK (90,8), där 236,4 mSEK utgörs av nettoförändring verkligt värde avseende portföljinnehav. Periodens resultat jan-jun uppgick till 186,1 mSEK (83,8).

FÖRVÄRV SERNEKE

Doxa förvärvade och tillträdde under Q2 94,4 procent av aktierna i Serneke Group AB mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa AB, motsvarande ett värde om 823,3 mSEK, resterande 5,6 procent av aktierna kommer att tvångsinlösas i enlighet med aktiebolagslagen. Totalt anskaffningsvärde för 100 procent av aktierna uppskattas till 864,4 mSEK. Eget kapital i Serneke vid tillträdet uppgick till 2 243,5 mSEK.

Värdebedömning av aktieinnehavet i Serneke per 30 juni grundar sig på förvärvspriset. Doxas tillträde av Serneke innebär för Sernekes verksamhet en minskad riskpremie kopplad till den nya ägarstrukturen, ökade möjligheter till strategiska transaktioner och samordningsvinster. En bedömning och beräkning av dessa effekter har medfört att aktieinnehavet i Serneke värderats upp med 247,0 mSEK. Efter denna omvärdering är Doxas innehav i Serneke upptaget till ett värde om
1 070,3 mSEK, där entreprenadverksamheten uppskattas utgöra ca 150 mSEK.

Doxas förvärv av Serneke har medfört en större aktieägarkrets, antalet aktieägare i Doxa har vuxit från 5 858 till 10 349 st.

Bifogat: Doxa delårsrapport för Q2 2023, som även finns tillgänglig på: https://www.doxa.se/investerare/finansiella-rapporter/

Kontakter
Victor Persson
VD
Telefon: 0702-58 63 75
E-post: [email protected]

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-21 82 85
E-post: [email protected]

Om oss
Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-post: [email protected]).

Denna information är sådan information som Doxa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-07-18 19:00 CEST.


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB