REGMAR

DOXA PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022: NAV-TILLVÄXT PÅ 50% PER AKTIE UNDER 2022

  • Renodlat verksamheten under fjärde kvartalet
  • Årets resultat uppgick till -39,9 mSEK (76,3)

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 1 855,2 mSEK (892,8), vilket motsvarar 6,29 SEK per aktie (4,19).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 1 769,4 mSEK (869,8), vilket motsvarar 6,00 SEK per
aktie (4,09).

Rörelsens intäkter Okt-Dec uppgick till -99,9 mSEK (111,0) minskningen är i allt väsentligt relaterad till negativ värdeutveckling av portföljinnehav, varav 62,4 mSEK är relaterat till värdeminskning av Doxa Dental som per 2023-01-09 är avyttrat. För perioden Jan-Dec uppgick intäkterna till -5,0 mSEK (121,3). Årets intäkter består i allt väsentligt av fortsatt positiv värdeutveckling på fastighetsrelaterade innehav, +80,5 mSEK och negativ utveckling på den nu avyttrade dentalverksamheten,-90,8 mSEK. Noterbart även att kvartal 1-3 2021 innehåller även Dentals intäkter (7,7 mSEK) som en följd av skifte i redovisningsprinciper först från och med fjärde kvartalet 2021.

Rörelsens kostnader för perioden Okt-Dec uppgick till 14,3 mSEK (20,7). Minskningen är till stor del en följd av den nu existerande interna organisation som etablerats under året och därmed minskat behovet av externa resurser.

För perioden Jan-Dec uppgick rörelsens kostnader till 40,8 mSEK (44,8). Minskningen är till stor del påverkad av skifte i redovisningsprinciper från och med fjärde kvartalet 2021, vilket medför att 16,0 mSEK av Dentalverksamhetens kostnader (kvartal 1-3) inkluderas i kostnaderna för 2021 men inte i 2022. Doxa har under året även etablerat sin nya fastighetsorganisation och därmed minskat behovet av externa resurser.

Periodens resultat för Okt-Dec uppgick till -115,5 mSEK (90,2). För Jan-Dec uppgick resultatet till -39,9 mSEK (76,3). Som tidigare poängterats är resultatet starkt präglat av negativ värdeutveckling på nu avyttrade Doxa Dental.

Bifogat: Doxa Bokslutskommuniké 2022, som även finns tillgänglig på: http://www.doxa.se/rapporter

Denna information är sådan information som Doxa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 klockan 13:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Victor Persson                                                         
VD                                                                                
Telefon: 0702-586375                                             
E-post: [email protected]                         

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: [email protected]

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [email protected]).


Om Doxa

Webbplats
www.doxa.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn DOXA ISIN-kod SE0005624756 Certified Adviser Redeye AB