Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Cyxone AB är idag, den 21 maj 2021

Idag, den 21 maj 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO4 i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 pågår till och med den 28 maj 2021. Varje teckningsoption av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Cyxone till en teckningskurs om 3,24 SEK per aktie.

Notera att handel och nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 som är förvaltarregistrerade ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Innehavare av teckningsoptioner bör säkra med respektive förvaltare hur teckningsförfarandet är anvisat.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

Teckningsperiod: 17 maj 2021 - 28 maj 2021.

Emissionsvolym: 6 003 157 teckningsoptioner av serie TO4, vilka berättigar till teckning av 6 003 157 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 3,24 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 21 maj 2021.

Utspädning m.m.: Om samtliga teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjas ökar aktiekapitalet med 453 068,70 SEK, från 4 382 145,83 SEK till 4 835 214,53 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 6 003 157 aktier, från 58 063 400 aktier, till 64 066 557 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 9,37 procent av antalet aktier och röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 maj 2021, alternativt avyttras senast den 21 maj 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptionerna.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning av och betalning för utnyttjande av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cyxone.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.   

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cyxone avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08 5050 1595
E-post: [email protected]

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: [email protected] Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected]. För mer information besök www.cyxone.com.


Om Cyxone

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Webbplats
www.cyxone.com
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CYXO ISIN-kod SE0007815428 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB