REGMAR

Offentliggör operationell uppdatering, meddelar preliminära försäljningssiffror och kommer att kalla till extra stämma för att skapa flexibilitet i förestående kapitalanskaffning

Den trend med senarelagda ordrar från bränslecellstillverkare som Cell Impact kommunicerade i delårsrapporten för andra kvartalet 2023 håller i sig och tendensen är starkare än tidigare.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick preliminärt till cirka 8 MSEK (17), vilket är lägre än förväntat.

Trenden sedan andra kvartalet med förseningar i ordrar håller i sig och tendensen är starkare än tidigare. Försäljningen under årets tredje kvartal bestod huvudsakligen av flödesplattor medan förseningar erfarits vad gäller förväntade verktygsprojekt och utrustning.

Bolaget lämnar inga prognoser, men mot bakgrund av kommunikationen i andra kvartalet om en lägre försäljning än förväntat och en generellt sett utmanande situation bedömer bolaget att den lägre efterfrågenivån på framför allt flödesplattor kommer att bestå flera kvartal innan en positiv trend åter är etablerad.

Den nuvarande minskningen av inkomna ordrar för flödesplattor till bränsleceller innebär internt i bolaget ett större fokus på elektrolysörplattor, verktyg för nya projekt och utrustningsförsäljning till större industriella aktörer.

Cell Impact har tidigare rapporterat att bolaget efter pandemin haft ett mycket bra inflöde av förfrågningar och besök från nya prospekt, med ett flertal namnkunniga europeiska företag som en del av bolagets pipeline. Cell Impact är starkt fokuserat på att konvertera bolagets pipeline av projekt till nya kunder och affärer. På sikt förväntas detta att skapa en jämnare försäljningsutveckling. Tidigare idag meddelade Cell Impact i ett pressmeddelande att bolaget fått en ny order från bolagets största kund till ett värde av 22 MSEK för leverans under första halvåret 2024.

Det i juli kommunicerade besparingsprogrammet var färdigförhandlat per sista augusti och innebär att 21 medarbetare fått lämna företaget. Full kostnadseffekt av åtgärderna erhålles mot slutet av 2023. Bolaget kommer fortsatt att anpassa sina kostnader till efterfrågeläget. Kassaställningen per den sista september uppgår till cirka 35 MSEK.

I samband med kvartalsrapporten för andra kvartalet 2023 kommunicerade Cell Impact nya finansiella mål. Mot bakgrund av tredje kvartalets utveckling och en befarad fortsatt lägre efterfrågan på flödesplattor in i 2024, kan en kommande ytterligare justering av målen inte uteslutas. 

Rapporten för kvartal tre 2023, kommer, som tidigare kommunicerats att offentliggöras den 3 november 2023.

I enlighet med tidigare kommunikation behöver Cell Impact tillföras nytt kapital under 2023 för att fortsatt finansiera verksamheten. Bolaget arbetar för närvarande med att anskaffa sådan finansiering där huvudspåret är en företrädesemission. För att skapa så stor flexibilitet som möjligt i detta arbete kommer styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma som ska ta ställning till ett utökat emissionsbemyndigande och ändrade gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i bolagsordningen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras under dagen.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB (publ)
+46 73-024 06 84 eller [email protected]

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik vars process inte förbrukar vatten och som kräver väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].

www.cellimpact.com


Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA