REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cell Impact AB (publ)

Extra bolagsstämma i Cell Impact AB (publ) hölls den 3 november 2023.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens två förslag om ändring av bolagsordningens 4-5 §§ innebärande:

dels att bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 151 250 kronor och högst 92 605 000 kronor, och att antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000,

dels att bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 46 302 500 kronor och högst 185 210 000 kronor, och att antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att anmäla för registrering hos Bolagsverket det av ovanstående beslut om ändring av bolagsordningen vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i bolaget är förenliga med det totala antalet aktier i bolaget efter att styrelsen har beslutat om nyemission på basis av emissionsbemyndigandet enligt nedan.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande, eller av bolagstämman antagen, bolagsordning.

Fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Cell Impacts hemsida, www.cellimpact.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller [email protected]

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor mer skalbart och kostnadseffektivt, jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik som inte använder något vatten och väldigt lite el.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA).


Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA