REG

Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 12 april 2023 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. Årsstämman fattade vidare följande beslut.

Stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående i bolagets lokaler i Göteborg.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Peter Wendel omvaldes till styrelseledamot och styrelseordförande.

Emelie Renholm (tidigare styrelsesuppleant), Bobby Spencer och Hanna Konyi nyvaldes som styrelseledamöter enligt valberedningens justerade förslag.

Göran Wolff och Anders Lissåker entledigades som styrelseledamöter och Anders Lissåker nyvaldes i stället till styrelsesuppleant enligt valberedningens justerade förslag.

Johan Askervi entledigades som styrelsesuppleant.

Det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om införande av personaloptionsprogram.

Inget beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital antogs med anledning av att styrelsen återkallade det tidigare lämnade förslaget.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att antalet aktier och aktiekapitalet kan ökas inom ramen för bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Stämman beslutade om huvudsakliga principer för valberedningen inför nästa årsstämma.

Styrelsen, Appspotr AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om AppSpotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793