REGMAR

Appspotr erhåller ytterligare teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive från personer i styrelse och ledning, i förestående företrädesemission av units

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget erhållit ytterligare teckningsförbindelser inför förestående företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") från befintliga aktieägare, inklusive från personer i styrelse och ledning, motsvarande totalt cirka 1,6 MSEK. Appspotr har även ingått ytterligare teckningsförbindelser om totalt cirka 1,1 MSEK som enbart kommer att behöva infrias om någon investerare som ingått teckningsförbindelse inte infriar sitt åtagande att teckna units i Företrädesemissionen ("Villkorade Teckningsförbindelser"). De Villkorade Teckningsförbindelserna har ingåtts med anledning av att en investerare som ingått teckningsförbindelse indikerat att det inte är säkert att investeraren kommer att infria sitt åtagande att teckna units i Företrädesemissionen. Appspotr har meddelat investeraren, som ingick en bindande teckningsförbindelse inför offentliggörandet av Företrädesemissionen, att Appspotr inte kommer att acceptera att investeraren tecknar units för ett lägre belopp än det belopp som åtagandet avser (cirka 2,7 MSEK).

De ytterligare teckningsförbindelserna, exklusive de Villkorade Teckningsförbindelserna som enbart tas i anspråk om någon investerare som ingått teckningsförbindelse inte infriar sitt åtagande, innebär att andelen teckningsförbindelser som Företrädesemissionen omfattas av ökar med cirka 10 procentenheter, från tidigare cirka 22 procent till cirka 32 procent. Ingångna teckningsförbindelser är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Närmare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det investerarmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Företrädesemissionen

  • Appspotrs styrelse har beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.
  • Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2, inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,8 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen den 9 juni 2023 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.  Teckningskursen är 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
  • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma. Företrädesemissionen är vidare villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen.

Göteborg den 29 maj 2023

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 21.25 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.


Om AppSpotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen.

Webbplats
www.appspotr.com
Bransch
Teknik

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn APTR ISIN-kod SE0018041097 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Anders Lissåker VD [email protected] +46 (0) 706 931 793