ALM Equity och Corem skapar gemensamt bolag

ALM Equity och Corem har ingått avtal att skapa ett gemensamt bolag med tillträde under andra kvartalet 2022, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning.

ALM Equity AB ("ALM") Corem Property Group AB ("Corem") tecknade den 23 november 2021 en avsiktsförklaring att undersöka förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förvaltningsbolag. Parterna har idag ingått ett bindande avtal att bilda ett gemensamt bolag ("och Bolaget"). Bolagets syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning. Fastighetsportföljen kommer omfatta befintliga förvaltningsfastigheter och byggrätter för framtida utveckling.

Byggrättsportföljen består av ett 60-tal projekt med en sammanlagd potential om cirka 24 000 bostäder. Geografiskt är tyngdpunkten av projekten belägna i Stockholmsområdet och resterande i framförallt Mälardalen. De fastigheter och byggrätter som genom avtalet samlas i det gemensamma bolaget kommer utvecklas för den egna förvaltningen. Tillträde planeras till andra kvartalet 2022.

För ALM Equity innebär affären att övervärden synliggörs och att vi under första halvåret kommer skapa en resultateffekt på cirka 2 Mdkr. Inom ALM Equity kvarstår projektutvecklingsverksamheten inriktad mot privatsidan samt leverans av redan sålda fastigheter till externa förvaltningsbolag. Den kvarvarande projektutvecklingsverksamheten utgörs av närmare 7 000 byggrätter varav 2 350 är i produktion.

Det gemensamma bolaget kommer bedriva verksamheten under varumärket Klövern där ägandet kommer, efter apportemission, att uppgå till 51 procent för Corem och 49 procent för ALM. Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd och stämmobeslut.

Målsättningen med det gemensamma bolaget är att skapa tillväxt vilket med fördel kan göras genom att utöka med fler fastighetsägare som kompletterar verksamheten. Parterna avser att notera det gemensamma bolaget.

"Det är glädjande att vi tillsammans med Corem nu har avtalat om vårt kommande gemensamma förvaltningsbolag som på sikt kommer att bli ett av Sveriges största. Vi är två entreprenöriella bolag med lång erfarenhet, där vår styrka som bostadsutvecklare tillsammans med Corems gedigna erfarenhet av förvaltning, kommer att ge en bra grund. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Corem och alla medarbetare i det nya bolaget. Affären visar att ALMs affärsmodell fungerar väl och att vår resa som bolagsbyggare tar ytterligare ett steg framåt.", säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

"Vi är glada att nu tillsammans med ALM kunna utveckla våra byggrätter ytterligare. Vi ser att det finns stor potential i våra byggrätter vad gäller utveckling av hyresbostäder. Skapandet av ett bolag dedikerat till bostäder synliggör de värden som finns och genom samarbetet med ALM ökas potentialen ytterligare. För Corems del får vi än tydligare fokus på kommersiella fastigheter och det kommer att bidra till vår resa för investment grade.", säger Corems VD Eva Landén.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-25 kl. 07:45.  

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Om ALM Equity

ALM Equity är en engagerad och aktiv ägare av fristående bolag inom fastighetsbranschen. Visionen är att vara den mest lönsamma och innovativa koncernen inom utvalda delar av den svenska fastighetsbranschen.

Webbplats
www.almequity.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ALM ISIN-kod SE0000540163 Certified Adviser Erik Penser Bank