REGMAR

Acconeer offentliggör företrädesemission om cirka 140 MSEK

Styrelsen i Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 27 april 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 140 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett urval av Bolagets större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare uppgående till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 90 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 85 procent. Acconeer kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att finansiera Bolaget under kommande 24 månader. Företrädesemissionen tillför Acconeer rörelsekapital och skapar bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

 • Den som på avstämningsdagen den 29 november 2021 är aktieägare i Acconeer har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
 • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:10.
 • Teckningskursen är fastställd till 60 kronor per aktie, vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningsperioden löper från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021.
 • Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 25 november 2021.
 • Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom att ingå teckningsåtaganden uppgående till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 90 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 85 procent.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande 24 månader. Företrädesemissionen tillför Acconeer rörelsekapital och skapar bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan för att skapa värde för Bolagets aktieägare och övriga intressenter.
 • Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen den 29 november 2021.

Bakgrund och motiv

Baserat på universitetsforskning har Acconeer skapat en radarsensor som kombinerar det bästa hos befintliga radartekniker och öppnar nya möjligheter för interaktion mellan människa och teknik. Radarsensorn kombinerar den låga strömförbrukningen hos pulsade radarsystem med den höga precisionen hos koherent radar - allt i en komponent på fem gånger fem millimeter. Acconeer lanserade sin första produkt i 2018 och har sedan dess sålt och skeppat mer än 500,000 radarsensorer. Nu tar Bolaget steget från ett enproduktsbolag när Bolaget tillsammans med den strategiska partnern Alps Alpine utvecklar nästa generations pulsad koherent radarsensor.

Acconeers bedömning är att Bolagets radar var den första 60 GHz-radarn som har storlek, kostnad samt effektförbrukning som möjliggör användningen av radar i konsumentelektronik. Användningsområdena för en radarsensor med dessa egenskaper är otaliga. Acconeers marknad, dvs. marknaden för 3D-sensorer, förväntas fortsätta att växa snabbt baserat på ett antal stora industritrender som exempelvis 5G, artificiell intelligens och Internet of Things. Idag används främst sensorer baserade på ultraljud, infrarött ljus eller kamerateknik. Acconeer behöver inte skapa en ny marknad utan kan ersätta existerande lösningar som alla har sina svagheter.

Inom flertalet områden pågår intensiv utveckling av nya applikationer som kräver mer avancerade sensorer för till exempel geststyrning, 3D-avläsning och materialigenkänning. Under första kvartalet av 2021 så signerade Acconeer ett utvecklingsavtal med Alps Alpine för att utveckla nästa generations pulsad koherent radarsensor, med sikte på ett brett utbud av applikationer i bil-, industri- och konsumentbranscherna, inklusive mobiltelefoni.

Acconeer står därmed redo inför nästa steg i Bolagets utveckling och planerar en offensiv strategi att fortsätta kommersialiseringen av sin första produktgeneration och vidareutveckla sin teknologi för nästa generations radarsensorer. Med denna intensifierade utveckling- och kommersialiseringsstrategi avser Bolaget att ta stora steg mot att realisera potentialen runt Bolagets teknologi inom radarsensorer.

I syfte att stödja Acconeers ovan beskrivna strategi, att kommersialisera sin första produktgeneration och vidareutveckla sin teknologi för nästa generation, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande 24 månader vilket inkluderar följande åtgärder, ordnade efter prioriteringsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i parentes:

 1. Nya projekt inom ramen för Bolagets forskning- och utveckling samt design av nästa generations radarsensor A2 samt A121 (cirka 70 procent).
 2. Initiativ inom ramen för Bolagets kommersialiseringsstrategi av sin första produktgeneration A111 (cirka 10 procent).
 3. Allmänt rörelsekapitalbehov (cirka 20 procent).

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 29 november 2021 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:10. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nyemitterade aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 60 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 116 912,5 SEK genom nyemission av högst 2 338 250 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Acconeer cirka 140 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka nio (9) procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 1 december 2021 till och med 15 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. En eventuell förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sista teckningsdagen i Företrädesemission, det vill säga den 15 december 2021. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 1 december 2021 till och med 10 december 2021 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 december 2021 till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Tecknings- och garantiåtaganden

Acconeer har erhållit teckningsåtaganden från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare samt representanter från styrelse och ledning uppgående till cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 90 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen. Genom garantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 85 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Varken teckningsåtaganden eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om fem (5) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsåtaganden som ingåtts.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 november 2021

Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt

26 november 2021

Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt

29 november 2021

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

29 november 2021

Avstämningsdag i Företrädesemissionen

1 december - 10 december 2021

Handel med teckningsrätter

1 december - 15 december 2021

Teckningsperiod

1 december - fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket

Handel i betald tecknad aktie (BTA)

20 december 2021

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Lock-up åtagande

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget gentemot Global Coordinator åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 12 månader efter teckningsperiodens slut.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 29 november 2021.

Rådgivare

Pareto Securities är Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Acconeer och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Lars Lindell, VD
Telefon: +46 10 218 92 00
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2021 klockan 10.45.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail [email protected] För mer information: www.acconeer.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Acconeer och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Acconeer har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Acconeer aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.


Om Acconeer

Baserat på banbrytande forskning från Lunds universitet har Acconeer utvecklat världens minsta, kostnadseffektiva och energisnåla högprecisions 3D radarsystem.

Webbplats
www.acconeer.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Acconeer via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ACCON ISIN-kod SE0010546242 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Lars Lindell VD [email protected] 010-218 92 00